2025 metų JUBILIEJAUS MALDA

Tėve, kuris esi danguje, 
tegul tikėjimas, kurį mums davei per savo Sūnų
Jėzų Kristų, mūsų brolį,
ir meilės liepsna,
Šventosios Dvasios išlieta mūsų širdyse,
pažadina mumyse Tavo Karalystės atėjimo
palaimingąją viltį.

Tegul Tavo malonė mus perkeičia,
kad taptume darbštūs Evangelijos sėklų augintojai,
ir jos perkeistų žmoniją bei visatą
su pasitikėjimu laukiant
naujo dangaus ir naujos žemės,
kai įveikus blogio jėgas
amžiams bus apreikšta Tavo šlovė.

Tegul Jubiliejaus malonė atgaivina mumyse,
Vilties piligrimuose,
dangiškųjų gėrybių troškimą
ir teišlieja ant viso pasaulio
mūsų Atpirkėjo džiaugsmą bei ramybę.

Tau, amžinai palaimintasis Dieve,
tebūnie gyrius ir šlovė per amžius.
Amen.

PRANCIŠKUS